امروز سه شنبه ,۴ آبان ۱۴۰۰, ۱۶:۲۴

دانستنی های نصب:

1-      پس از خرید دستگاه، آن را تا محل نصب حمل نموده و در محل مستقر نمایید.

2-     کارتن دستگاه را از نظر ظاهری چک نموده و از سلامت کارتن و عدم ضربه خوردگی آن اطمینان حاصل نمایید.

3-     لطفا به هیچ عنوان درب کارتن را باز نفرمایید

4-     لازم است محل قرارگیری دستگاه نزدیک به پریز برق و سیم آنتن باشد. ( لطفا آنتن در محل نصب آماده باشد.)

5-     نوع نصب تلویزیون ( رومیزی دیواری)، با توجه به موقعیت محیط از سوی مشتری تعیین می شود.